[نت پد ايراني]


           
Java (J)  JavaScript (JS)  Cookies (C)  Active X (AX)Saturday, November 30, 2002

٭ اطلاعيه فرهنگستان زبان فارسي
نظر به استفاده مکرر حضرت آيت الله خامنه ای دامت برکاته در وقايع مختلف (نظير ماجرای کوی دانشگاه و کتک خوردن دانشجويان و....غيره) از جمله "قلبم جريحه دار شد" مقرر گرديد که ازين پس به جای جمله محجور و غيربهداشتي "به تخمم" از اين جمله استفاده گردد.
پس بخوانيم: قلبم جريحه دار شد
و بفهميم که يعني: به تخمم
====================
برگزاری رفراندوم توسط جنبش دانشجويی ايران

طبق خبرهای رسيده فعالان جنبش دانشجويی ايران در انجمن های اسلامی تهران (شورای تهران دفتر تحکيم وحدت) ، مصمم به برگزاری رفراندوم و نظر سنجی در دانشگاههای تهران هستند. در اين نظر سنجی که در هفته آينده در تعدادی از دانشگاهها برگزار می گردد. نظر دانشجويان در مورد عملکرد نهادهای انتصابی حاکميت (نهادهايی که زير نظر رهبری اداره می شوند)، ظرفيت نظام برای اصلاح پذيری، تغيير قانون اساسی، رابطه با آمريکا ، نظام سياسی مورد قبول و ... مورد پرسش قرار می گيرد. با توجه به اينکه چند مؤسسه نظر سنجی در هفته های گذشته متهم به نظر سازی شده اند، اين نظر سنجی و رفراندوم در مورد عملکرد نظام از اهميت بسيار زيادی برخوردار است. ظاهراً از نمايندگان رسانه ها و گروهها برای نظارت بر صحت اتجام اين نظر سنجی دعوت به عمل خواهد آمد، تا دانشجويان متهم به نظر سازی نشوند. در ضمن اين بحث هم مطرح است که اگر نتايج نظرسنجی مطابق مصالح نظام نباشد، از انتشار آن خودداری شود.

دانشجويان در پی محدوديت هايی که در راه اعلام اعتراض های آنها به حکم آقاجری اعمال شده است، در آستانه 16 آذر ماه به روش های مدنی نظير برگزاری انتخابات آزمايشی و نظر سنجی روی آورده اند.

و اميدوارند از اين طريق راهی را برای اعمال نظراتشان گشوده شود و همچنين حقانيت افرادی که در زمينه نظر سنجی فعاليت می کردند و به اين دليل تحت فشار قرار گرفته اند، بر همگان روشن شود.

امضا محفوظ........................................................................................

Monday, November 25, 2002

٭ دکان دين فروشي چه پر رونق است اين روزها....


٭ چــو بــا تــخــت مــنــبــر بــرابــر كــنند
..................................................
بــه داد و بــه بــخــشــش هــمــي نــنگرد
بــرنــجد يكي ديگري بر خورد
گـرامـي شـود كـژي و كـاسـتـي
ز پيمان بـگـردنـد وز راسـتـي
بلندي گزينند بي مايگان
نــبــاشد ز بن فر آزادگان
ز نفرين ندانند بـاز آفـريـن
ربـايـد هـمـي ايـن از آن آن ازيــن
دل شاهـشـان سـنـگ خـارا شـود
نـهـان بـدتـر از آشـكــارا شــود
نژاد و بزرگي نيايـد بـه كـار
شــود بنده ي بي هنر شهريار
روان و زبـان هـا شـود پـر جــفــا
بــه گيتي كسي را نماند وفا
نـژادي پـديـد آيـد انــدر مــيــان
از ايران وز ترك وز تازيـان
سخن هـا بـه كـردار پـازي بـود
نــه دهــقــان نــه تــرك و نه تازي بود
نــبــيــنــنــد ازيــشــان جز از كاستي
گــريزند از رادي و راستي
بـمـيـرنــد و كــوشــش بــه دشــمــن دهــنــد
هــمه گنج ها زير دامن نهند
كــه شــادي بــه هنگام بهرام گور
چــنــان فــاش گــردد غــم و رنج و شور
هــمــه چاره ي ورزش و ساز دام
نـه جـشـن و نـه رامـش نـه كـوشـش نـه كــام
بــجــويــند و دين اندر آرند پيش
زيان كسان از پي سـود خـويـش
كـسـي سـوي آزادگـي نـنــگــرد
چــو بــســيار ازين داستان بگذرد
شـود روزگـار مـهـان كــاســتــه
بريزند خون از پي خـواسـتـه
تو دل را به درد من انـدر مـبـنـد
چنين است راز سپهر بلند


........................................................................................

Friday, November 22, 2002

٭ راستي فکر ميکنيد برگزار کنندگان مسابقه بهترين وبلاگ در مجله علم الکترونيک چه اهدافي را تعقيب ميکنند؟ با توجه به ماهيت مسابقه و برگزارکنندگان آن ، نوع ورود اطلاعات ، پوشيده بودن مشروح نتايج و و اعلام کتره ای نتايج خلاصه شده و نوع مطالب وبلاگهای منتخب اعلام شده به نتايج جالب توجهي خواهيد رسيد.البته در زيبائي مطالب وبلاگهای اشاره شده شکي نيست .اما ميشود به علايق ملت وبلاگخوان شک کرد.


........................................................................................

Wednesday, November 20, 2002

٭ از وبلاگ روزها در مورد درخشان
::نکته ای که جناب زند به آن اشاره کرده اند،بحث در خور توجهی است. من هم با ایشان هم عقیده ام ،که بسیاری بی جهت به سبب شهرتی که به هر دلیل کسب کرده اند در جایگاهی قرار می گیرند که شایسته اش نستند و ا زآن بدترانتظار داتشته باشیم متناسب با آن جایگاه رفتار کنند وسخن بگویند.در واقع ما خودمان فردی را در مقامی که متناسب با او نیست می نشانیم وبعد خودمان هم باورمان می شود که اساسا آن مقام و جایگاه تنها و تنها ساخته .پرداخته او ست و بعد از اینکه فرد مورد نظر متناسب با شهرت ومحبوبیتش سخن نمی گوید ،می رنجیم . ضمن آن که هر فردی در بیان عقیده و نظرش فارغ از میزان اطلاعات و دانشی که در ان زمینه دارد محترم است تذکر این نکته که بسیاری از ماها بیشتر از این بابت نگران می شویم که فلانی "چرا شهرتش با حرفهاش نمی خونه ؟!"نیز کاملا به جاست.


٭ فروغ نوشته است:
دلم براي جواناني که توي دانشگاه در حال کتک خوردنند مي سوزد .. دوباره جريان ۱۸ تير در حال تکرار است .. با اين تفاوت که اين بار فقط دانشجويان در حال فريب خوردنند .. آن سال همه فريب خورديم .. چقدر روزنامه مي خوانديم .. چقدر براي حجاريان که تير خورد ، براي نوري و مهاجراني که کتک خوردند و براي سلام که بسته شد دلمان مي سوخت .. اما امروز براي مردم بي تفاوت است .. حتي کتک خوردن دانشجو.. حتي اين همه گوشت گنديده که آدم مي کشد .. حتي نوري که در جاده مرد .. همه چيز بي تفاوت شده .. بس که همه سرمان کلاه گذاشتند .. به خاطر آن همه وقتي که تلف مي کردم و روزنامه هاي رنگ و وارنگ مي خواندم دلم مي سوزد .. براي ۵ ساعتي که توي صف راي گيري هدر دادم .. براي اينکه اين همه تحميق مي شويم .. اين همه خوار مي شويم .. براي اين مملکت که شير بي يال و شکم شده .. براي خودم .. براي تو .. براي او .. براي آن دانشجويي که از احساسش سوء استفاده مي شود و تحميقش مي کنند تا کتک بخورد و از دانشگاه اخراج شود .. براي کتک هايي که مي خوريم تا همه چيز را در هم و بر هم ببينيم ...
ديگر حتي دلم راضي نمي شود سري به گويا يا بي بي سي بزنم .. از اين راديو وتلوزيون خارجي که همه کسش مي خواهد با خر کردن اين مردم به نوايي برسد حال تهوع مي گيرم .. از گنجي با آن مانيفيستش بيزارم .. از آن علوي تبار .. از آن مردک مسخره جلايي پور که چقدر به خاطرش فرياد زدم در حسينيه ارشاد .. حتي گاهي دلم نمي خواهد وبلاگ کساني مثل وبگرد را بخوانم .. حالم را همه شان بهم مي زنند ...
اينهم جالبه - بغض معصومانه ما كي ميتركه؟
----------------------
دانشگاه های تهران روز سه شنبه نوزدهم نوامبر نيز صحنه رويارويی دانشجويان معترض و نيروهای تندروی مخالف اصلاحات بود.دانشجويان که از حدود 10 روز قبل و در پی صدور حکم اعدام برای هاشم آغاجری، استاد دانشگاه، همه روزه تجمع هايی در اعتراض به اين حکم برپا داشته اند، نه تنها پس از دخالت آيت الله خامنه ای و صدور فرمان تجديد نظر در حکم اعدام نيز برپايی تجمع ها را متوقف نکرده بلکه تقاضاهای تازه ای را در اين تجمع ها مطرح کرده اند. اين دانشجويان که در تجمع های روزهای قبل (روزهای نخست پس از صدور حکم اعدام برای هاشم آغاجری)، عمده ترين درخواستشان لغو اين حکم بود که در دادگاهی در شهر همدان صادر شده است، اکنون خواهان آزادی بيان، آزادی زندانيان سياسی و آزادای دانشجويانی هستند که از زمان اعتراض های دانشجويی سه سال قبل بازداشت شده و برخی از آنها هنوز در زندان هستند.
روز سه شنبه حدود 2 هزار نفر از دانشجويان بسيجی يا ساير گروه های مخالف دانشجويان در نزديکی محل تجمع دانشجويان معترض تجمع کرده و شعارهايی در حمايت از رهبر جمهوری اسلامی و ساير دستگاه های متعلق به محافظه کاران سر داده اند خبرگزاری ها گزارش داده اند که در تجمع روز سه شنبه در يکی از دانشکده های دانشگاه تهران، حدود 1500 دانشجو شرکت داشته اند.
همچنين حدود 2 هزار نفر از دانشجويان بسيجی يا ساير گروه های مخالف دانشجويان در نزديکی محل تجمع دانشجويان معترض تجمع کرده و شعارهايی در حمايت از رهبر جمهوری اسلامی و ساير دستگاه های متعلق به محافظه کاران سر داده اند.برخی خبرگزاری ها شرايط را بسيار حساس توصيف کرده و به خاطر حضور دو گروه در نزديکی يکديگر، احتمال بروز درگيری بين آنها را منتفی ندانسته اند.در روزهای قبل نيز در دانشگاه های مختلف، بين دو گروه، درگيری هايی پيش آمد اما با وساطت خود دانشجويان و دعوت آنها به آرامش از سوی گردانندگان تجمع ها، اين درگيری ها در حدی محدود باقی ماند.برخی فعالان گروه های دانشجويی در مصاحبه با رسانه های خبری گوناگون از ادامه برپايی تجمع ها تا روز 16 آذر (7 دسامبر) که در ايران به عنوان روز دانشجو معروف است، خبر داده اند.ناظران می گويند با توجه به اينکه رفته رفته تعداد افرادی که در حاشيه تجمعات دانشجويی گرد آمده و قصد برهم زدن اين تجمع ها را دارند در حال افزايش است، ممکن است پافشاری دانشجويان به ادامه اعتراض ها، باعث به خشونت کشيده شدن تجمعات شود.


........................................................................................

Monday, November 18, 2002

٭ يک توضيح
در پاسخ به مطلب چندوقت پيش در مورد خبرگزاری ايراني وابسته ای که در خارج از کشور فعال است و در BBS های ايراني نيز بشدت فعاليت ميکند چند تن از دوستان خواستار مشخصات دقيقتر شده بودند. اين خبرگزاری که حتما" همه کساني که به BBS ها آشنائي دارند نيز آنرا ديده يا ايميل ازآن دريافت کرده اند همان شبکه معروف مهديس است.لينک نميدهم. مهديس در سوئد سازماندهي شده و ايميلهايش را برای کاربران بنام دختری از سوئد ميفرستد. هميشه داغترين و تندترين اخبار (اگر لازم ببينند) روی خط خبری اين خبرگزاريست. طرفدار بي چون و چرای طبرزدی و خط سوم ابداعي ايشان است. جالب اينجاست که آقايان فقط يک نکته کوچک را در نظر نگرفته اند. با اين که سبک و سياق اين خبرگزاری چنين وانمود ميکند که مخالف حکومت ايران است اما با آزادی کامل دراکثر BBS های ايراني نيز فعاليت ميکند و برای کاربران ايميل ميفرستد. دوستاني که عضو BBS های مختلف هستند کاملا" در جريانند که تا شخصي مشخصات کاملش را به مسئول BBS ندهد و تا وقتي Sysop از صحت اطلاعات متقاضي مطمئن نشود (و حق اشتراک و...) از اکونت فعال خبری نيست. حال چگونه يک خبرگزاری مخالف حکومت در داخل خاک ايران اينقدر با آزادی کامل چهره آشکار ميکند و ميخرامد تا تهش را خودتان بخوانيد.
ضمنا" دوست عزيز ، حميد ، در مورد آن خبرگزاری که در ايميل نام برديد من اطلاعي ندارم وماهيت آنرا نميدانم. منظورم از آن مطلب همين مهديس بود نه آن آدرسي که شما اشاره فرموديد.


........................................................................................

Sunday, November 17, 2002

٭ BBC فارسي مقاله ای در مورد قتلهای زنجيره ای نوشته که نام و شرح قتل تعدادی از مقتولين که در پرونده قتلها آورده نشده بود را مشخص کرده است.
علی اکبر سعيدی سيرجانی، حسين برازنده،احمد مير علايی،غفار حسينی،احمد تفضلی، ابراهيم زال زاده،حميد حاجی زاده شاعر اهل کرمان همراه با پسرش کارون، مجيد شريف، پيروز دوانی ....
...............................
مثل گاو دارد برف می‌آید اينجا.... از سايت درخشان..
اينکه درخشان آدمي که تنها مشکلش در ايران سرعت پايين خطوط اينترنت بوده ( عجب عذاب اليمي) و به همين خاطر هم به کانادا مهاجرت کرده داغترين اخبار وبلاگش عکسهای مايکل جکسون از سياه مهربان تا سفيد ترسناک باشد و خبر حياتي سايتش جديدترين اقدام اعتراضي گروهي که بر ضد استفاده از پوست حيوانات براي لباس فعاليت مي‌کند باشد زياد عجيب نيست، آنهم درست زماني که بيخ گوشمان در دانشگاه تهران هرروز شلوغ است و دانشجوها کتک ميخورند بايد هم اقدام اعتراضي گروه ضد استفاده کنندگان پوست حيوانات جالب و حياتي باشد.وای به روزی که پرده ها بيفتد و مشخص شود هرکسي چکاره است.


٭ چند شايعه، خبر و اتفاق و توالي آنها. بيابيد پرتقال فروش را..
1- در بين ملت گفته ميشود که گوشتهای آلوده توسط آقايان عسگراولادی و ناطق نوری وارد شده اند و با وجود اطلاع ايشان از آلوده بودن گوشتها بخاطراينکه معدوم کردن گوشتها از لحاظ آقايان توجيه اقتصادی نداشته و به منظور کنترل جمعيت و جلوگيری از ضرر در قصابيها ، کارخانه های سوسيس و کالباس و ... توزيع شده است.
2- مرگهای مشکوک زيادی در اثر اسهال و استفراغ (بعد از مصرف گوشت ) اتفاق مي افتد. مثلا" مرگ 63نفر در مشهد، مرگ يک زن و بستری شدن ساير اعضای خانواده در بيمارستان در خيابان ستارخان تهران ، مريض شدن دسته جمعي دانشجويان آموزشکده فني رشت بعد از صرف غذای گوشتي در سلف سرويس دانشگاه و ......
اين وسط تنها چيزی که مشخص نميشود نوع آلودگي و نوع گوشت است. يخزده بودنش معلوم است ولي اينکه مال گاو بوده يا مال گوسفند جزو اسرار مملکتيست.
3- در روزي نامه لاريجاني (جام جم ) مقاله ای به قلم يک خانم در مورد شايعه سازی منتشر ميشود و در آن از لحاظ روانشناسي به بررسي صفت مذموم شايعه سازی پرداخته ميشود. نويسنده مقاله در يک نگاه کشککي الکي چنين عنوان ميکند که معمولا" شايعه سازی جزو صفات زنانه است و مرد اگر مرد باشد شايعه سازی نميکند. (با اينکه خودش زن است انگار از فمينيسم بوئي نبرده) و با اين تحليل آبکي در پايان نتيجه ميگيرد که دولت و مقامات قضائي بايد بشدت با شايعه سازان برخورد کنند. البته در کل مقاله به شايعه آلودگي گوشت و نام وارد کنندگان آن اصلا" هيچ اشاره ای نميشود.مقالات ديگری نيز در کيهان و رسالت و غيره نوشته ميشود که مستقيم يا غيرمستقيم ايز گم ميکند.
4- در تلويزيون ملک پدری لاريجاني و همچنين روزنامه جام جم پشت سرهم مصاحبه ، گزارش و ... تهيه ميشود. مثلا" گزارشي در مورد اسکله های غير مجاز و بندرهای کشور در صدا و سيما ارائه ميگردد که در آن مقامات انتظامي با پرروئي تمام مدعي ميشوند تعداد اسکله های غير مجاز کشور از اسکله های قانوني بيشتر است و خاطرنشان ميکنند که ما هيچ کنترلي روی اين اسکله های غير مجاز نداريم.(يعني گوشت ازين اسکله ها توسط قاچاقچيان بي نام و نشان وارد شده..مثلا")
5- ايضا" در گزارشي که از مرزداران غيور و جان برکف جمهوری اسلامي تهيه ميشود ادعا ميشود که مرزهای کشور خيلي ولنگ و واز است و قاچاقچيان هرچه دلشان بخواهد براحتي وارد ميکنند. (مثلا" گوشت آلوده بي پدرومادرو...)انگار که قاچاقچيان مغز خر خورده اند که بجای اجناس سبک و گرانقيمت گوشت به اون گندگي رو با ماشين يخچالدار به اين گندگي وارد کنند.
6- جناح محافظه کار در رسالت و کيهان و جام جم طلبکار دولت ميشوند که چرا زودتر اين قضيه گوشتهای آلوده را حل نميکند و اين چه وضعشه و ..غيره (از قديم گفتن دست پيش رو بگير پس نيفتي)
7- دو نماينده مجلس (يکيش آقا داداش عبدالله نوری ) که برای تحقيق در مورد گوشتهای آلوده به شمال ميرفتند بطرز غيرمشکوکي (مطابق رسم و رسومات مرگ مقامات در جمهوری اسلامي ) به داخل دره سقوط نموده و نسبتا" ميميرند. البته در اينکه اين مردن 2 دقيقه طول کشيده يا 2 ساعت در بين مقامات هنوز اختلاف نظر است. مثلا" کيهان ميگويد بلافاصله بعد از سقوط مرده اند اما شايع است تا دوساعت بعدش از توی ماشين درب و داغان با موبايل با چالوس تماس گرفته شده و درخواست کمک شده اما کمک خبری نبوده است...
8- مسئله گوشت خيلي بين مردم داغ شده در نتيجه يکهو آقاجری به اعدام (الکي) محکوم ميشود و ملت غيور هميشه در صحنه هم برايش طومار جمع ميکنند و تظاهرات ميکنند تا از فکر گوشتهای آلوده و مسببين ان بيرون بيايند. آقا جری هم که خيالش راحت است که با اين قمه های نابرنده تخمش را هم نخواهند بريد در نقش قهرمان ملي اعلام ميکند: تقاضای عفو نخواهم کرد! (آخ که چقدر خنده دار ميشود اگر يکهو شوخي شوخي اعدامش کنند)
9- ايضا" عبدی هم به جرم جاسوسي !!! دستگير ميشودتا حسابي ملت گيج و ويج شوند.اتهام هرچه بزرگتر باشد تاثيرش در برانگيختن احساسات دمراتيک ملت هميشه در صحنه بيشتر است .(نگران نباشيد بعدا" ازش عذرخواهي هم ميکنند و آزادش ميکنند)
تازه بعضيها تو سايت گويا مستقيما" اين موضوع را در رابطه با مردانده شدن عليرضا نوری و در نتيجه موضوع گوشتهای آلوده مربوط ميدانند:
بازداشت عبدی به مقاله ای بر می گشت که دو روز قبل از دستگيری نوشت و در آن خواستار تحقيق و رسيدگی به سانحه ء رانندگی را مشکوک اعلام کرد و آن را با مرگ سيد احمد خمينی قابل مقايسه دانست. 10 -اين وسط رهبر معظم هم خودش را گير آورده معلوم نيست يکهو بهش وحي نازل شده که به انتقاد از جناحها پرداخته و تهديد ميکند که اگر قوای سه گانه آدم نشوند و اگر ببينم باز به هم گير بدهيد تکليفتان را به ملت هميشه در صحنه حواله ميدهم. نميدانم کدام ملت را ميگويد. اگر منظور طرفداران خودش است که ول معطل است.
11- تازه اينکه چيزی نيست... يکهو مسئله اختيارات رياست جمهوری هم وسط اين هيرو وير مطرح ميشود تا شهر حسابي شلوغ شود و قاتل گم....
12- بازم بگم؟ بقيشو تو روزنامه ها خودتون بخونين تا بفهمين تحميق مردم توسط رسانه ها يعني چه..


........................................................................................

Wednesday, November 13, 2002

٭ اطلاعيه - اطلاعيه-
بيانيه مهم سياسي و اجتماعي و غيره

بشتابيد، بشتابيد. غفلت موجب پشيمانيست.تا فرصت باقيست بشتابيد و با اعلام مخالفت با رای صادره در مورد آقاجری و ابراز انزجار و ...غيره از اين حکم مراتب آزاديخواهي و روشنفکری خودرا در پيشگاه ملت هميشه در صحنه و خلق قهرمان ايران اثبات نماييد. بشتابيد که زمان ميگذرد و اگر تاخير کنيد از اين نمد کلاهي نخواهيدبرد. بشتابيد که غفلت موجب پشيمانيست. مگر نميبينيد که چطور دستجات و گروههای مختلف سياسي و اجتماعي و فرهنگي و اقتصادی و انتفاعي و غير انتفاعي وآبدوغ خياری و.... غيره هرکدام به زباني اين سياه بازی حکومتي را توی بوق کرده و به بهانه آن ادعای آزاديخواهيشان يک جای خر را پاره کرده است؟ نميبينيد که حتي چندين شخصيت محافظه کار و طرفدار ولايت هم فرصت را غنيمت شمرده اند تا ازين آب گل آلود ماهي گرفته و با ابراز ناراحتي و غصه از حکم صادره آبروی نداشته شان را دوباره بخرند؟ مگر نميبينيد که مامور انتصابي رهبر در مجلس (جناب کروبي ، رئيس سياهکارهای مجلس) هم از حکم صادره ابراز انزجار ميکند و عنقريب است که حتي خود رهبر معظم هم (همان سيد علي گدا) هم اشک تمساح ريخته وبر عليه حکم صادره ابراز ناراحتي کرده و قلبش مثل جريان حمله به کوی دانشگاه درد بگيرد. يک سری به صحيفه نور هم بزنيد مطمئنم يکجای آن از طرف امام خميني نوشته شده که آقاجری پاره جگر من است و حضرت امام هم با پيش بيني های عالمانه خود پيشاپيش اين حکم نا عادلانه را محکوم نموده اند. (البته بايد چاپ جديد صجيفه نور را ابتياع کنيد چون در چاپهای قبلي ممکن است از قلم افتاده باشد. ) بشتابيد که غفلت موجب پشيمانيست.
اينجانب فضولک نيز، با ابراز انزجار و نفرت از حکم صادره مراتب آزاديخواهي ام (و اينکه خيلي حاليمه و سرم ميشه ) و روشنفکريم را خدمت ملت هميشه تحميق شده ايران ابراز داشته و بدينوسيله اعلام ميدارم که قاضي پرونده اعدام بايد گردد و من هم بايد رئيس جمهور....
آقاجان خودت را جر نده، هووووش ..بيخيال بابا....چه خبره؟يک وقت سکته ميزني ها.... آقاجان ، آقا جری اعدام بشو نيست. اگر آقا جری اعدام شد من فضولک اسمم را ميگذارم ابولي ... اگر اين جريان را بهانه کرده ای که هرچه دل تنگت ميخواهد بگوئي و فرصت را غنيمت شمرده ای که به ريش رهبر بند کني (مثل نيما راشدان) ..اشکالي ندارد بگو .. ماهم ميخنديم. ولي اگر بلانسبت مثل الاغ اين سياه بازی و خيمه شب بازی نظام را باور کرده ای و فکر ميکني اگر دادنکشي و بيانيه ندهي و طومار امضا نکني آقاجری اعدام ميشود آقاجان ول معطلي ، بده يک نيم تخت به عقلت بزنند که بدجوری سابيده شده.
عزيز من ،اينها هرچند وقت يکبار بايد سر ملت را گرم کنند . يک حکم اعدام ميدهند بعدش ملت اعتراض ميکنند بعدش اينها حکم اعدامشان را پس ميگيرند و طرف را زنداني ميکنند (که مدتي بعد با عفو رهبر آزادش کنند) ملت هم اين وسط خيال ميکند که بخاطر اعتراض و داد و بيدادش نظام کوتاه آمده وکلي کيف ميکند که بر ضد سياستهای ضد بشری نظام حرکت مثبتي نشان داده و مقاديری هم بخودش باد ميکند که من آنم که رستم بود پهلوان....
رژيم هم سرجای خودش نشسته و به ريش ملت ميخندد . ملت راضي ، نظام راضي ، گور بابای فضولک ناراضي


........................................................................................

Monday, November 11, 2002

٭ چند تا کلمه کليدی در زبان ما وجود داره که اگر اين کلمات وجود نداشت اين جناب سيد علي گدا (خامنه ای ) هيچ حرفي برای گفتن نداشت. ميگين نه؟ اين کلمات را از سخنرانيهاش حذف کنيد ببينيد چي ميمونه:
دشمن - نظام - اسلام - آمريکا - بيچاره - انقلاب
باز اون يکي قبلي (خميني) رو سحنرانيهاشو قبلا" براش آماده ميکردند و با ساير اقدامات امنيتي (اتصال نخ به تخم مبارک از زير پتو) مياوردنش جلو ملت. اين يکي که اصلا" هيچ حرفي برای گفتن نداره و اين چند ساله سخنرانيهاشو گوش کني انگار که يه نوار قديمي رو تکرار ميکني. داشته باشين که اينم وقتي بره به درک يه ديوان شعر (من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم ...) و شونصد تا کتاب و جزوه از غيب ظاهر ميشه و ....


٭ با اينکه از اين يارو آقاجری اصلا" خوشم نمياد و اونو از عوامل خيمه شب بازی حکومت ميدونم ولي امروز وقتي توضيح قوه قضاييه در مورد اتهام و حکم اون رو در روزنامه خوندم از يکطرف دلم سوخت و از طرف ديگه ياد محاکمه گاليله در دادگاه انگيزيسيون افتادم. طرف هرچي گفته به ميل خودشون تعبير کردن و تازه وقتي هم خواسته از خودش بطور منطقي دفاع کنه دفاعياتش رو بي معني و نامفهوم ارزيابي کرده اند. در صورتي که هر(بلانسبت) الاغي هم اون مقاله رو بخونه از ميزان حماقت قضات جمهوری اسلامي متحير ميشه.
آقا جری جان ، بيا بگو زمين گرد نيست و خودتو نجات بده. بگو اصلا" مسطح هم نيست هرجور شما ميگين همونه. فقط يادت باشه که مثل گاليله يه وقت با پات رو زمين خط نکشي و ننويسي که زمين گرده چون ديگه اين حقه قديمي شده و آخوندها هم جريانشو ميدونن و مطمئن باش نگاهشون به پاهات خواهد بود.
.................
آقا روزه ات قبول ، اجرت با امام حسين ، خانم جان اجرت با زهرا ، روزه ات قبول ....ولي...ولي خدايا مار از شر بوی گند دهان روزه داران در امان بدار. من نمي دانم اينها که روزه ميگيرند چرا دهنشون اينقدر بدبو ميشه........................................................................................

Sunday, November 10, 2002

٭ اصلا" فرض ميکنيم که روزه گرفتن برای سلامتي بدن هيچ ضرری نداره. زخم معده و ناراحتي گوارش هم ايجاد نميکنه. اصلا" فرض ميکنيم خيلي هم واسه بدن خوبه و عاليه. اصلا" فرض ميکنيم هرکي روزه بگيره عمرش دراز ميشه.... همه اينا رو فرض ميکنيم (در عين اينکه ميدونيم چرته) ولي اينکه وقتي تو ميخوای واسه معامله با خدا و رفتن به بهشت وعده داده شده گرسنگي بکشي همه ملت هم اجبارا" بايد با تو گشنگي بکشن اين ديگه نهايت خودخواهيه.
عيسي به دين خود موسي به دين خود. ميخوای گشنگي بخوری که شايد بهشت بری مختاری ....ولي ديگه چرا يخچالو از برق ميکشي . آب سردکن رو چرا خاموش کردي؟مگه فقط تو آدمي؟(که ميدونم نيستي) تو ميخوای وقتي گرسنه هستي همه دنيا هم با تو گرسنه باشند و حق خوردن (طبيعي ترين نياز بدن) نداشته باشن؟ اين چه جور عقيده مزخرفيه؟ اين چه خودخواهيه که ميخواهی حتما" ديگران رو هم در رنج حماقت خودت شريک کني؟ ما نخوايم بريم بهشت کي رو بايد ببينيم؟
راستشو بخوای اگه بهشتي هم باشه و اگه قرار باشه تو و امثال تو توش باشن من با تو بهشت هم نميرم.
....................
آقاجری فعلا" مسئله روز شده. همه هم ميدونيم که آقاجری اعدام بشو نيست. چاقو که دسته خودشو نميبره. همين امثال آقاجري ها اين 6 سال اخير واسه ولايت فقيه و نظام اسلامي زمان خريدن. حالا اين سياه بازيها رو نيگا نکن که طرفو دارن مثلا" محکوم ميکنن. آخرش يه مدت ميره توزندان و ميخوابوننش تو آب نمک که هروقت خواستن دوباره ازش استفاده کنن. توهم دوست عزيز گول اينا رو نخوريها؟ اگر گفتن بيا فلان جا امضاء کن بر عليه حکم اعدام آقاجری ، فقط بخند و بگذر. اينا نه قصدشو دارن نه خايه شو که آقاجری رو اعدام کنن.همش خيمه شب بازيه واسه سياه کردن من و تو...ما...........................................................................................

Saturday, November 09, 2002

٭ گرگها همديگر را مي درند. مبارک است
گوشتهای آلوده ای که توسط ناطق نوری و عسگر اولادی مسلمان وارد کشور و به خورد ملت داده شد (و ميشود) قربانيانش از بين حکومتيان را نيز گرفت. عليرضا نوری (برادر عبدالله نوری) و هاشم زهي نماينده خاش که جهت تحقيق در مورد گوشتهای آلوده به شمال ميرفتند طي يک تصادف ساختگي اتومبيل به قعر دره فرستاده شدند. جالب اينجاست که بعد از سقوط هنوز زنده بودند و حتي عليرضا نوری با موبايل به چالوس خبر داده و بعدا" توسط عواملي ناشناس قبل از بالا آورده شدن از دره به فرمان عوامل مافيای قدرت کشته شدند. مرگ اين حکومتمداران را به اصلاح طلبان خوش خيال تسليت و به ملت ايران تبريک ميگويم. ز هر طرف که کشته شود به سود ملت ايران است. حکومتي اصلاح طلب و محافظه کار هردو خائن به ملت هستند.
تازه اينجا رو بشنوين... به جنازه همديگه هم رحم نميکنن.حتي به خوديها شون ...اين آخوندا از هر حيووني پست ترند:
پيش از اين پايگاه خبري "امروز" گزارش داده بود که برخي از افراد وابسته به گروه‌هاي فشار كه تعدادشان به 40 تن مي‌رسيد در روز تشييع جنازه دکتر عليرضا نوري، با حضور در محل امام‌زاده علي‌اكبر (ع) چيذر خواستار انتقال جسد دكتر نوري به محل ديگري شدند. اين رسانه براساس گفته شاهدان عيني نوشته بود، يكي از اين افراد كه با واكنش شركت‌كنندگان در مراسم مواجه شده، گفته است: اينجا مكان مقدسي است و محل دفن شهداست، جسد نماينده موسوم به اصلاح‌طلب حق تدفين در اين نقطه را ندارد ... اگر او (عبدالله نوري) در مقابل رهبر نايستاده بود، مسئله‌اي نبود ولي الان قضيه فرق مي‌كند ... ما خانوده شهدا با اين حركت‌ها مخالفيم ... ما معترضيم كه چرا به عبدالله نوري اجازه داده‌اند از زندان خارج شود و به مراسم تشييع جنازه بيايد. بر همين اساس فرد مذكور كه يك بي‌سيم هم به همراه داشت، خواستار امضاي طوماري براي ممانعت از به خاكسپاري پيكر نماينده مردم تهران شد. يكي ديگر از اين افراد نيز خطاب به حاضرين گفته است: اين افراد (اصلاح‌طلبان) در مهمترين ركن نظام با اين مردم بازي كردند و روح شهدا را آزردند و اكنون چگونه بگذاريم در كنار شهدا دفن شوند. ظاهرا اعتراض اين عده پس از دخالت نيروهاي انتظامي بي‌نتيجه ماند و متفرق شدند. لازم به يادآوري است که خانواده نوري خود از زمره خانواده شهدا محسوب مي شوند.اينک خبر ميرسد که به رغم دفن عليرضا نوري در امامزاده علي اکبر چيذر، طي اين مدت گروه هاي ناشناسي 3 بار با بيل و کلنگ قصد بيرون آوردن جنازه را داشته اند که نهايتا از پنجشنبه شب نگهباني را براي حفاظت از آرامگاه عليرضا نوري بر سر آن گمارده اند. گفتني است که علت انتخاب اين محل وجود مدفن برخي ديگر از اعضاي فوت شده خانواده نوري است. به رغم کراهت نبش قبر شايد اين اولين بار است که گروهي که خود را مسلمان و خانواده شهيد مي نامند به اين کار مبادرت مي ورزند. سال ها پيش از اين سنگ قبر بسياري از اعضاي اعدام شده سازمان هايي نظير مجاهدين خلق و سازمان هاي غير مذهبي و چپ توسط گروه هايي اينچنين تخريب مي شد و خانواده آنها را حتي از شناختن محل دفن فرزندان و بستگانشان محروم مي ساختند. ظاهرا اينک رويه جديدي براي خودي هاي نظام جمهوري اسلامي در شرف تکوين است!مبارک است

اينجا رو هم دقت کنيد که يه وقت گول نخوريد. بعد از اينکه يخ مهاجراني نگرفت و گنجي هم ناکام موند نوبت عبدالله نوری است که به کمک جمهوری اسلامي بياد و اين نظام سراسر کثافت اسلامي را از منقرض شدن نجات بده:
به هر حال اينک عبدالله نوري به رغم توجه زياد افکار عمومي در هيچيک از مراسمي که در عزاي برادرش تشکيل شده و حتي به بهانه عفو ناخواسته اش سخني نگفته است. وي احتمالا با توجه به اينکه هنوز تا دو سال ديگر از شرکت در فعاليت هاي اجتماعي محروم است و از اين حکم عفو نشده است، ترجيح ميدهد سکوت کند. اما با وجود اين سکوت معني دار و پر تفسير، بسياري از ناظران سياسي وي را از مهره هاي اصلي سياسي در سال هاي پيش رو مي دانند و شايد به همين جهت است که در مراسم ختم برادرش تعداد زيادي از چهره هاي درجه دو سياسي نيز حضور يافته و ابراز وجود مي کردند. در مراسمي که پنجشنبه شب برگزار شد تعدادي از شخصيت هاي سرشناس همچون، محمدرضا خاتمي، مروي از قوه قضائيه، سيف الهي فرمانده سابق نيروي انتظامي، ابطهي، انصاري، نوربخش و کرباسچي شرکت داشتند.


٭ درسهائي از اسلام واقعي
آقاجان اينقدر زن ذليل نباش. زنت حرف گوش نميکنه؟ هرچي ارد ميدی عمل نميکنه؟ هرجور تو ميخوای رفتار نمي کنه؟ خب بزنش . همچين بزنش که خون از دک و دهنش بريزه بيرون. بزن کبود و سياهش کن. از حرف مردم هم نترس. نترس که که بگن با زنت بدرفتاری ميکني . نترس که به ظلم و ستم در حق زنت متهم بشي . مگه مسلمون نيستي؟ پس به دستورات دينت عمل کن و زنتو کتک بزن. وظيفه شرعي هر مسلمانه که به قرآن و دستورات دينش عمل کنه :

خدا مرد را بر زن ترجيح داده است و اگر زنانتان از شما اطاعت نکردند آنها را کتک بزنيد
آيه 34 از سوره نساء

خانمها هم لطفا" زبون به دهن بگيرن و صداشون درنياد چون خود خود آخدا هم مرد رو بر زن ترجيح داده و طبق فرمايش صريح خودش در قرآن به اين نکته بديهي اشاره کرده است.


........................................................................................

Friday, November 08, 2002

٭ فقط يک سوال:
اگر به شما بگويند يک مذهبي در دنيا وجود دارد که به خدای يکتا هم معتقد است و يکي از مقررات آن اين است که مثلا" در فلان ماه از سال (ماه ريدن الحرام) از ساعت 3 صبح تا ساعت 7 شب کسي حق قضای حاجت و رفتن به دستشوئي را ندارد. و هرکس اين عمل را انجام دهد به بهشت ميرود (تا درآنجا هرچه دلش ميخواهد بريند) و هرکس انجام نداد و تخلف کرد جهنميست (و در قيامت تا ابد اجازه ريدن ندارد) شما در مورد اين مذهب چه فکری ميکرديد؟
تازه اگر در اين دنيا هم ملکه های عذاب (کميته و سپاه و نيرو انتظامي ) بخالطر انجام اعمال طبيعي بشری بازداشتتان ميکردند وشلاقتان ميزدند چطور؟
ريدن هم مثل خوردن و خوابيدن ونفس کشيدن از اعمال طبيعي زندگيست و هر مقام و مرامي که اعمال طبيعي انساني را بر بشر حرام کند بايد بهش ........


........................................................................................

Monday, November 04, 2002

٭ منطق اصيل و بي عيب و نقص اسلام از زبان کربلائي رهام:
.....مثل وبلاگ لجن زار (عجب) كه يك كافر و ملحد به تمام معناست و بايد به پاكدامني مادر او شك كرد زيرا بنا بر فرمايش صريح معصوم دشمن ما خانواده نيست مگر كسي كه ولد حيض و يا ولد زنا باشد .
راستي اگر امثال اين کربلائي رهام ها نبودند که با چرندياتشان من و ما را از هرچه مسلماني بيزار کنند ما کافرهای روزگار بايد کاسه کوزه مان را جمع ميکرديم و ميرفتيم مسلمان ميشديم.
با در نظر گرفتن فرمايشات جناب کربلائي رهام حدس بنده تبديل به يقين شد که خميني و خامنه ای ( وساير سران رژيم ملاها) همه حرامزاده و ولدزنا هستند چون اگر نبودند اينگونه با ملت دشمني نميکردند.تا آنجا که در فيضيه آقايان دوره مفعوليت را ميگذراندند را همه ميدانستيم که با منطق بي بديل کربلائي رهام ولدحيض بودنشان هم ثابت شد.
خدايش خير دهاد که جمعي را آگاه نمود.


........................................................................................

Saturday, November 02, 2002

٭ سانسور در اينترنت
6 آبان 81 - آسيـا - نتايج تحقيقات يك موسسه نشان مي دهد كه روز به روز به تعداد Domain هاي ربوده شده در چين افزوده مي شود. نتايج تحقيقات موسسه DIT نشان مي دهد كه چين با ربودن Domainها سانسور مورد نظر خود را در اينترنت اعمال مي كند.
چين مي خواهد از اينترنت براي تقويت رشد اقتصادي خويش بهره ببرد و در عين حال مي خواهد از دسترسي مردم چين به مطالب و محتواي مضر در اينترنت جلوگيري كند.
سايت هاي خبري مستقل و گروه هاي مخالف مي خواهند از اينترنت براي مقاصد اصلي خويش يعني دسترسي آزاد به اطلاعات استفاده كنند و اين به معني آن است كه هر كس در هر كجا بتواند به راحتي به هر آنچه كه مي خواهد دسترسي پيدا كند.
چين در نبرد با آزادي در اينترنت از تكنيك هاي جديدي براي مسدود كردن سايت ها استفاده مي كند.
بيل دانگ سخنگوي DIT مي گويد: اين بزرگ ترين فعاليت تاريخ براي ربودن وب سايت هاست.
كليه كاربران چيني كه درصدد بازديد از سايت هاي ممنوعي هستند به يك آدرس IP ديگر هدايت مي شوند. چين اين كار را با كمك به هم ريختن DNSها انجام مي دهد.
چين با دستكاري كردن DNSها در چين به خواسته خود در سانسور سايت ها مي رسد.
DNS يا Domain Name Server كامپيوتري است كه به هر كامپيوتر IP آدرس هر سايت را مي گويد: اگر كسي به عنوان مثال درصدد ورود به www.yahoo.comباشد DNS به كامپيوتر آن فرد كه درصدد ورود به سايت است، آدرس آن سايت را مي دهد و هنگامي كه كامپيوتر آدرس را دريافت مي كند، مي تواند به آن سايت متصل شود.
متخصصان چيني سوابق DNS سايت هاي ممـنـوعه را تغيير مي دهند و از اين طريق آدرس IP غلط به كاربر مي دهند. آدرسي كه مقامات چيني براي هدايت سايت هاي ممنوعي در نظر گرفته اند 640330880161 است كه متعلق به http://falundafa-ca يك سايت ثبت شده در كانادا متعلق به فرقه فالون گونگ است. چيني ها اين آدرس را قبلا مسـدود كرده انـد و هيچ كاربري در سراسر خاك چين نمي تواند به اين سايت دسترسي داشته باشد.
هنگامي كه كاربري درصدد ورود به سايت ممنوعه اي است به اين سايت هدايت مي شود كه آن نيز خود مسدود است.
مزيت اين روش براي چيني ها آن است كه به آنها احتياجي ندارند هر بار با تغيير آدرس IP يك سايت راهكارهاي خود را براي مسدود كردن آن تغيير دهند.
هنگامي كه چين بر اثر اعتراضات جهاني، ممنوعيت استفاده از سايت گوگل را براي كاربران چيني لغو كرد، دولت از روش ربودن سايت براي جلوگيري از مراجعه كاربران به گوگل استفاده كرد و زماني كه كاربران چيني درصدد ورود به گوگل بر مي آمدند، به طرف يك موتور جست و جوي چيني هدايت مي شدند و نمي توانستند از گوگل استفاده كنند.
البته در كنار اين، چين گوگل را به شدت سانسور مي كند. به عنوان مثال اگر كاربري در چين، نام فرقه فالون گونگ را جست و جو كند، در گوگل چيزي نخواهد يافت.
چين هم اكنون سانسور خود را به غير از چين، در هنگ كنگ و ماكائو نيز اجرا مي كند.٭ گزارشي از حمله به قلب اينترنت
21 اکتبر 2002 – ساعت 4 بعدازظهر به وقت شرق آمريکا
8 آبان 81 – بخش مقاله - ITiran در حالي که افکار عمومي خصوصا در ايالات متحده در سرگرداني و وحشت اضافه شدن آخرين قتل تک تيرانداز آمريکايي به سر مي بردند خبري روي سايت اينترنتي Matrix Net System همچون بمبي بر خبرهاي ديگر سايه مي اندازد. در اين سايت آمده است:" يک حمله اينترنتي از نوع Service Distibiuted Denial Of (که به اختصار به آن DDOS گفته مي شود) توسط سيستم کنترل کننده اين شرکت گزارش شده است. اين حمله 13 سرور اصلي اينترنتي را دربرمي گيرد که وظيفه آن ها کنترل آدرس هاي اينترنتي و ترجمه آن براي شبکه هاي DNS است."
هر چند اين خبر در هياهوي دستگيري "جان آلن محمد" فردي که مظنون شماره يک قتل هاي زنجيره اي در ايالات متحده معرفي شده – گم مي شود اما واقعيت اين است که ارزش خبري آن در محيط مجازي اينترنت همچون برخورد هواپيما به برج هاي تجارت جهاني در واقعيت است.
اين حمله حساب شده که به سرورهاي اصلي اينترنت در سراسر جهان صورت گرفت در حقيقت نخستين و بزرگترين حمله در نوع خود بود که به اعتقاد بسياري از کارشناسان در حافظه اينترنت چنين حمله اي مشاهده نشده است.
سايت ماتريکس نت سيستم که در حقيقت وظيفه مانيتور و مواظبت از ترافيک اينترنتي را بر عهده دارد ضمن اشاره به کاهش بار ترافيک در اثر اين حمله - اسامي سرورهاي مورد حمله قرار گرفته را به ترتيب زير اعلام مي کند:
1- Verisign واقع در ويرجيناي آمريکا
2- U.S DOD واقع در ويرجينياي آمريکا
3- لابراتوار تحقيقات ارتش واقع در مريلند آمريکا
4- Atonomica استکهلم سوئد
5- Verisign واقع در ويرجيناي آمريکا
6- Reseaux IP Europeens لندن انگلستان
7- Wide Project توکيو ژاپن

چند ساعت بعد از اين اعلام مي شود که 5 سرور مرکزي ديگر نيز مورد حمله قرار گرفته اند يعني از 13 سرور مرکزي که به دلايل امنيت فيزيکي در سراسر جهان پراکنده اند همه بدون استثنا مورد حمله واقع شده اند آن هم درست در يک زمان مشخص و از اين ميان 9 سرور به طور کامل از کار مي افتند. اما چهار سرور باقي مانده در غياب ديگر هسته هاي مرکزي اينترنت کار انتقال ترافيک اينترنت را برعهده مي گيرند.

فيشر: در حال بررسي هستيم
واقعه آنقدر بزرگ هست که آري فيشر سخنگوي کاخ سفيد با تمام سعي و تلاشي که در خونسرد نشان دادن خود به کار مي برد کمي بلرزد . او مي گويد:" مشخص نيست که اين حمله از کجا سرچشمه مي گيرد هر چند ممکن است در نهايت مشخص شود که اين حمله يک کار تروريستي مجازي (Cyber Terorism) باشد."
او در عين حال اضافه مي کند:" سابقه تاريخي نشان مي دهد که اين گونه حمله ها معمولا توسط گروههاي نفوذگر (هکر) سازماندهي مي شوند البته ماموران ما در حال تحقيقات هستند."
اما با سخنان فيشر کار به پايان نمي رسد. بوش نيز کمي بعد در سخنراني خود درباره محافظت کودکان دربرابر خطرات اينترنتي به اين حمله اشاره مي کند و آن را يک نوع تروريسم اينترنتي مي نامد.
درست يک روز بعد از اين حادثه FBI اعلام مي کند هر چند تاثير اين حمله روي کاربران معمولي اينترنت ناچيز مي نمايد اما حمله بزرگترين تلاش براي از کار انداختن اينترنت (و نه فقط چند سايت ) از ابتداي پيدايش آن بوده است.

حرکت تا قلب فاجعه
22 اکتبر – واشينگتن پست: "قلب اينترنت متحمل بزرگترين حمله در سطحي کاملا غير طبيعي شد. به گفته مقامات رسمي Key Online BackBone حمله خارج از سرويس سازي DDOS در يک زمان 13 سرور مرکزي اينترنت را دربر گرفت ."
جملاتي از اين دست در اين روز در ميان اخبار سايت هاي اينترنتي به وفور ديده مي شد. اما نکته جالب توجهي که در گزارش واشنگتن پست به آن اشاره شده بود جنگ پنهان مدافعان سرور با مهاجمان در زمان حمله بود. پل ويکسي از کمپاني Internet Software Consortium مي گويد:" اگر سرورهاي تنها کمي بيشتر خاموش مي ماند و اگر هکرها تنها موفق به حفظ موقعيت خود در خاموش نگاه داشتن سرورها مي شدند آن گاه هم اکنون هيچ کاربري به اينترنت متصل نبود و حالا همه درگير يک فاجعه بزرگ بوديم."
اما شايد چنين اتفاقي لازم بود تا طراحي دقيق شبکه بزرگي که همه آن را اينترنت مي نامند مشخص شود. کريس مارو متخصص امنيت شبکه UUNET مي گويد: اين شايد بزرگ ترين حمله همه جانبه و هماهنگ به ساختار اينترنت بود اما UUNET که دو سرور از 13 سرور اصلي را در اختيار دارد توانست در غياب سرورهاي خاموش ديگر ترافيک اينترنت را کنترل کند. اين موضوع نشان دهنده ساختار کامل و بي عيب اينترنت است."
به گفته پل ويکسي تنها 4 يا 5 سرور در مقابل حمله اخير مقاومت کردند در حقيقت هکرها با برنامه ريزي مشخص قصد خاموش کردن اينترنت را داشتند و اگر مقاومت يکي دو سرور و انتقال ترافيک به آن ها نبود حالا وضعيت کاملا بحراني بود.
آري فيشر هم مي گويد: "اين حمله تنها کمي تاخير و ترافيک روي اينترنت ايجاد کرد که براي کاربران معمولي قابل درک نبود اما متخصصان بلافاصله همان مقدار ضعف را هم جبران کردند."
اما چگونه اين چند سرور در مقابل اين حمله مقاومت کردند. پل ويکسي که سرور شرکت او در مقابل حمله ضربه نخورده مي گويد: ما انتظار چنين چيزي را مي کشيديم و در حقيقيت Verisign کاملا آماده بود.
به گفته کارشناسان هکرها خوب مي دانستند که چه مي خواهند آن ها از روش ساده و پيش پا افتاده اي براي حمله استفاده کردند اما به دليل حجم زياد و حمله هماهنگ کار آن ها مثل يک موج بزرگ درآمد. هکرها قصد داشتند سيستم نام دامنه يا Domain Name اينترنت را از کار بيندازند. اين سيستم وظيفه برگرداندن يا ترجمه کدهاي آدرس پروتکل اينترنت به لغات معمولي را دارد. در حقيقت وقتي اين سيستم از کار بيفتند حتي در صورت وجود ارتباط اينترنتي دستورهاي کاربران به هدر رفته و در هياهوي دستورهاي نامشخص در اينترنت گم خواهد شد.
اما از طرف ديگر هکرها چنين شانسي را براي از کار انداختن اينترنت حداقل در کوتاه مدت از دست دادند. چراکه با اين حمله توجه متخصصان امنيت شبکه روي اين بخش اينترنت کاملا متمرکز شده است.مهندسان اينترنتي خيلي زود با برطرف کردن ضعف سرورهاي خود راه هاي نفوذ از اين طريق را خواهند بست. اما از طرف ديگر هکرها هم بيکار نخواهند نشست آن ها نيز با بررسي شکست خود در اين حمله راه هاي ديگري را خواهند آزمود.

چه کسي حمله کرده است؟
تحقيقات درمورد يافتن عوامل حمله کننده اين واقعه از نخستين ساعات حمله آغاز شده است. پليس اف بي آي که يک دايره ويژه براي رسيدگي به چنين جرم هايي را در اختيار دارد بلافاصله بعد از حمله خبر از جست و جو براي يافتن عوامل حمله کننده داده است. اما واقعيت اين است که يک ويژگي اصلي حمله از نوع خارج سازي سرويس DDOS ناشناس ماندن حمله کننده اصلي است.
هکرها در اين نوع حمله از کامپيوترهاي افراد ديگر براي حمله استفاده مي کنند و خود در پوشش اين افراد و کامپيوترهاي آنان نقشه هاي خود را به اجرا مي گذارند. به گفته متخصصان تنها راه پيدا کردن افرادي که به اين حمله مبادرت کرده اند يافتن منابع واقعي و ردپايي است که آن ها در کامپيوترهاي ميزبان( کامپيوترهايي که براي حمله مورد استفاده قرار گرفته اند) است. نمونه چنين حملاتي در سطحي پايين تر پيشتر هم مشاهده شده بود. در فوريه سال 2000 سايت هاي آمازون – ebay – ياهو و چندين Host (فروشنده و نگهدارنده فضا) مورد حمله DDOS قرار گرفته بود که موجب از کار افتادن چند ساعته اين سايت ها شد. عاملان اين حمله هماهنگ هيچ گاه مشخص نشدند و تحقيقات درباره عاملان آن ها راه به جايي نيافت.

آلن پالر مدير انستيتو تحقيقاتي SANS که معمولا با پليس فدرال در مورد شناساي نويسندگان ويروسهاي کامپيوتري همکاري مي کند مي گويد:" فقط يک سيستم دفاعي قدرتمند و کارآمد دربرابر چنين حملات هماهنگ و گسترده اي تاب مي آورند.
او که کمي پيش از اين به عنوان شاهد در دادگاه مافيا بوي (يکي از سرشناس ترين ويروس نويسان جهان) حاضر شده و عليه او شهادت داده مي گويد:"تنها راه جلوگيري از اين گونه حملات پرکردن منافذ و سوراخ هايي است که معمولا در امن ترين سرورها نيز يافت مي شوند.

حمله خارج از سرويس سازي چيست؟
يک حمله خارج از سرويس سازي يا به اصطلاح DDOS به گونه اي طراحي مي شودکه سايت ها را با اضافه کردن ترافيک کاذب از کار مي اندازد. مثلا تصور کنيد در يک زمان صدها نفر از مردم به يک شماره تلفن زنگ بزنند و عملا استفاده از آن را مختل کنند. در اين حمله از بسته هايي استفاده مي شود که معمولا غير قابل استفاده هستند. اين بسته ها در انبوه زيادي براي يک سرور فرستاده مي شوند و اين کار باعث اشغال شدن پهناي باند وسيع و از کار افتادن آن مي شود.
معمولا گسترش DDOS از طرق مختلفي انجام مي گيرد. هکرها با استفاده از ابزارهاي Download هاست(HOST) هايي را که از فيلتر و يا فايروال استفاده نمي کنند شناسايي کرده و از آن ها براي طرح يک حمله بزرگ استفاده مي کنند. هکر ها پس از يافتن يک حساب دسترسي به اين گونه هاست ها نرم افزارهايي را روي سرور نصب مي کنند. اين نرم افزارها تا زماني که دستور خاصي به آن ها داده نشود بدون فعاليت باقي مي مانند. پس از اعلام دستور آنها عليه يک هدف مشخص به کار مي افتند. با گسترش مودم هاي کابلي و DSL قدرت و ابزار هکرها هم گسترش پيدا کرد.
امروزه آن ها با نرم افزارهاي جست و جو گر کامپيوترهاي بي دفاعي را که با سرعت بالا به اينترنت متصل هستند را انتخاب کرده و بدون اين که صاحب آن متوجه شود از آن براي ايجاد ترافيک کاذب روي يک سرور استفاده مي کنند. شبيه سازي درخواستي که آن ها از طريق اين گونه کامپيوترها به سرورهاي هدف مي فرستند گاه به ميليونها درخواست مي رسد – چيزي که کمتر سروري دربرابر آن تاب مي آورد.
پليس اين گونه کامپيوترهايي را که توسط هکرها به کار گرفته مي شوند و در حقيقت ميزباني عمل غير قانوني آن ها بر عهده دارند خيلي زود شناسايي مي کند و جالب اين جاست که مطابق قانون ايالات متحده اگر از کامپيوتر شخصي بدون اطلاع وي براي حمله استفاده شود شخص مورد نظر نيز مقصر است چراکه کامپيوتر خود را به خوبي محافظت نکرده و آن را براي يک کار خرابکارانه مهيا کرده است. هکرها براي يک حمله از اين نوع از انواع مختلفي از نرم افزارها نيز بهره مي برند بسياري از حرفه اي ها خود نرم افزارهايي را به اين منظور مي نويسند. جالب اينجاست که منابع معرفي کننده اين نوع حمله همگي اتفاق نظر دارند که در هنگام حمله به هيچ عنوان نمي توان جلوي آن را گرفت و بايد منتظر ماند و پيروزي هکرها را ديد ! اما مثل هر چيز ديگر بهترين کار پيشگيري است. نصب فايروال ها روي کامپيوترها و شبکه ها (خصوصا کامپيوترهايي که در طول شبانه روز به اينترنت متصل هستند) يکي از پيش پا افتاده ترين اين روش هاست. استفاده از scanner ها يکي ديگر از روشهاي جلوگيري است اما براي اطمينان بيشتر بهتر است سري به سايت هايي مثل cert.org و يا www.fbi.com/progroms/ipcis/ipcis.htm بزنيد.
البته گفتني است که DDOS انوع مختلفي دارد که ذکر آن ها در اين گزارش چندان ضروري به نظر نمي رسد اما براي اطلاعات بيشتر در مورد اين نوع حمله مي توان به اين آدرس مراجعه کرد: www.iss.net/news/denialfaq.php
راستي مراقب تک تيراندازها در دنياي مجازي باشيد!

منابع: واشنگتن پست – رويتر – AP - Matrix Net System٭ خيال‌كرده‌ايد
آيت‌ الله‌ ابوالقاسم‌ خزعلي‌، عضو مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌، در ساوه‌ و در جشن‌ ميلاد حضرت‌ مهدي‌ (عج‌) ضمن‌ انتقاد از حمايت‌ 151 نماينده‌ مجلس‌ از هاشم‌ آقاجري‌ گفته‌ است‌: «چرا بايد نسنجيده‌ صحبت‌ كنيد، خيال‌ كرده‌ايد مردم‌ مرده‌اند، ان‌شاءالله‌ شما را بيرون‌ خواهيم‌ كرد.» او همچنين‌ گفته‌:«من‌ 19 سال‌ در شوراي‌ نگهبان‌ بوده‌ام‌، 12 سال‌ در خدمت‌ امام‌ (ره‌) و 8 سال‌ هم‌ در خدمت‌ آقاي‌ بروجردي‌ بوده‌ام‌ و اطلاع‌ دارم‌ و مي‌گويم‌ زن‌ اين‌ آقا (آقاجري‌) به‌ او حرام‌ است‌ و بايد بدون‌ طلاق‌ از وي‌ جدا شود.» آيت‌ الله‌ خزعلي‌ درباره‌ لوايح‌ اخير هم‌ گفته‌: «پس‌ هر هرزه‌يي‌ مي‌تواند داخل‌ مجلس‌ شود.»
اعتماد 8 آبان


........................................................................................

Home